ข่าวแวดวงบัญชี

  ข่าวสมาคม

  ข่าวแวดวงภาษี

  ข่าวที่น่าสนใจ

  ขำขำ

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559

1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่

2. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

3. รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2558

4. ระเบียบว่าด้วย การจัดตั้งชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร

5. ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทน

6. Q & A ชมรมผู้สอบบัญขีภาษีอากร

7. หนังสือประชาสัมพันธ์จัดตั้งชมรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร จังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขที่ 12 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2945-1605, 08-6337-0667 โทรสาร 0-2945-3690