สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับสมาคม > รายชื่อคณะกรรมการสมาคมปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 2560 - 2563

1. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคม admin@taxauditor.or.th
2 นายศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์ อุปนายกคนที่ 1 sirisak2493@hotmail.com
3 นางกัญญา สุทธมนัสวงษ์ อุปนายกคนที่ 2 kunya54@hotmail.com
4 นายอานนท์ โลกานุวัตร กรรมการ arnon.l@irpc.co.th
5 นางสุธินี สุธรรมโชติ กรรมการ mom_jeek@hotmail.com
6 นางสาวนิภาธร สุ่มเงิน กรรมการ auditornok@hotmail.com
7 นางสาวศิริณี ภวเรืองจำรูญ กรรมการและนายทะเบียน sirinee_cpa@hotmail.com
8 นางสาวพรทิวา ศฤงคารรัตนะ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน porntiwa.nit@gmail.com
9 นางสาววิภาวี จิระพัฒน์พิศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ cherry_6841@hotmail.com
10 นางสาวดูรณี สุขโชคสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ duranee_s@yahoo.com
11 นางกนกวรรณ เมธาวณิชย์กุล กรรมการและปฏิคม 9k.taxauditor@gmail.com
12 นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล กรรมการและเหรัญญิก wimolwan99@hotmail.com
13 นางสาวนฤมล สถิตานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก nareumon@gmail.com
14 นายเทวา ดำแดง กรรมการและเลขานุการ d.thewa@bunchikij.com
15 นายเอกธนัช โคตรมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ cherry_6841@hotmail.com

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand