สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
18 มกราคม 2563
**** สมัครอบรมภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ****ราคาปกติ บุคคลทั่วไป 4,000 บาท สมาชิกสมาคม 2,850 บาท ****ราคาพิเศษ --> สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ****ราคาพิเศษบุคคลทั่วไป 3,650 บาท สมาชิกสมาคม 2,500 บาท ****ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ****ราคาสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มีสถานภาพสิ้นสุดตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ****สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพการที่ ทป. 4/2528 ****รหัสหลักสูตร(สภาวิชาชีพบัญชี) 6301-06-016-001-01 บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 9.30 ชม.

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand