สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
8 กันยายน 2561
หลักสูตร "เจาะลึกการจัดทำกระดาษทำการ เพื่อปฏิบัติงานได้จริง" ภาค 1 ว่าด้วยหมวดสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ----------- (ภาค 2 ว่าด้วยหมวดหนี้สินและรายได้ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561) -------- (นับชั่วโมงสำหรับผู้ทำบัญชี และ CPA ประเภทบัญชี) มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำกระดาษทำการได้ ด้วยตนเองและนำไปใช้ได้จริง โดยผ่านกระบวนการทำ Workshop กรณีศึกษาธุรกิจพร้อมกับหลักการบัญชีและภาษีที่ เกี่ยวข้องของแต่ละหมวดบัญชี

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand