สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
29 มิถุนายน 2562
หลักสูตร "ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร" รุ่นที่ 6 (2562)
สถานที่:    ศูนย์ประชุม The Connection MRT ลาดพร้าว
วันที่อบรม:    29 มิถุนายน 2562 - 29 กันยายน 2562      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    14 มิถุนายน 2562  เปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    37,000 ฿ 32,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    45,000 ฿ 40,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand