สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
18 มกราคม 2563
**** สมัครอบรมภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ****ราคาปกติ บุคคลทั่วไป 4,000 บาท สมาชิกสมาคม 2,850 บาท ****ราคาพิเศษ --> สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ****ราคาพิเศษบุคคลทั่วไป 3,650 บาท สมาชิกสมาคม 2,500 บาท ****ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ****ราคาสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มีสถานภาพสิ้นสุดตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ****สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพการที่ ทป. 4/2528 ****รหัสหลักสูตร(สภาวิชาชีพบัญชี) 6301-06-016-001-01 บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 9.30 ชม.
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่อบรม:    18 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563      เวลา:   08.30 - 16.30
เปิดสมัครถึงวันที่:    15 มกราคม 2563  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand