สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
14 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตร สรุปกฎหมายภาษีและ มาตรฐานบัญชี ของธุรกิจในยุคดิจิทัล ปี 2563 รุ่นที่ 5 **** สมัครอบรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ****ราคาปกติ บุคคลทั่วไป 4,000 บาท สมาชิกสมาคม 2,850 บาท ****ราคาพิเศษบุคคลทั่วไป 3,650 บาท สมาชิกสมาคม 2,500 บาท ****ราคาพิเศษ-->สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ****ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ****ราคาสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มีสถานภาพสิ้นสุดตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ****สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพการที่ ทป. 4/2528 **
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย
วันที่อบรม:    14 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563      เวลา:   08.30 - 16.30
เปิดสมัครถึงวันที่:    9 พฤศจิกายน 2563  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand