สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
11 กันยายน 2564
Update ภาษีอากรยุค Covid 19 มาตรฐานบัญชี ปี 2564 รุ่นที่ 4 *** อ.รังสรรค์ หลวงเมือง กับ อ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย **
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย
วันที่อบรม:    11 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564      เวลา:   09.00 - 16.30
เปิดสมัครถึงวันที่:    3 กันยายน 2564  เปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿ 2,500 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿ 3,650 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand