สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
เรียนรู้ออนไลน์
TA Channel : เทปสัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมที่ปรึกษาภาาษีอากร (Tax Advisor) ภาค 1 รุ่นที่ 5 (15 ก.ย. 2561)

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand