สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
12/10/2015
ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จำนวน 19 คน ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนเริ่มต้นสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) เมื่่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 (วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558)

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand