สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
07/02/2017
********* ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ *********** เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ *****โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี สถานีรถไฟฟ้า(MRT สายสีม่วง) บางกระสอ******* รับสมัครบุคคลที่เป็นสมาชิกสมาคม ประเภทสามัญ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคม โดยให้จัดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ********* ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ *************

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand