สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
01/01/2017
โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ) โดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย หลักสูตร Tax Junior เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยสมาคมผู่้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดอบรมรุ่นแรกเมื่อปี 2556 จัดทําขึ้นเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษีอากรและประสบการณ์การทํางานเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อมีพัฒนาการในการทํางานจริงได้ดีและรวดเร็วกว่าโดยการอบรมจะถ่ายทอดจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานด้านนี้โดยตรงจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand