สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
24/10/2017
มาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก หรือการให้บริการ ดังต่อไปนี้ (ฌ) การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุม การประกอบวิชาชีพอิสระนั้น ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 217) เรื่องกำหนดการให้บริการการประกอบวิชาชีพอื่น ตามมาตรา 81(1) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ข้อ 1. การประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ------------ รายได้การประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand