สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
24/08/2020
ประกาศสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เรื่อง เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการของสมาคม วาระ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 โดยกำหนดประชุมใหญ่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และกำหนดรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตัั้งระหว่างวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand