สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
07/09/2020
คำชี้แจง เรื่อง สมาชิกสามัญ ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ด้วยข้อบังคับกำหนดให้สมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมมีกำหนดการประชุมนัดสุดท้ายในวันที่ 12 กันยายน 2563 ก่อนจะมีการประชุมใหญ่สามัญซึ่งมีวาระการเลือกตั้ง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ ดังนั้น สมาชิกสมาคมที่มีสิทธิจะต้องสมัครและชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 กันยายน 2563

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand