สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบ/แจ้งต่ออายุสมาชิก
คุณสามารถแจ้งการชำระเงินสมัครสมาชิกใหม่ หรือการแจ้งต่ออายุได้ง่าย โดยการแจ้งชำระเงินผ่านช่องทาง "แจ้งการชำระค่าบริการ" หลังจากที่ทานได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบ/แจ้งต่ออายุสมาชิก
หมายเลขบัตรประชาชน  *

ขั้นตอนการแจ้งการชำระค่าบริการ สมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก
1. ดำเนินการชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านธนาคารตามจำนวนปีที่ต่ออายุ
 
2. แจ้งการชำระเงินค่าบริการทางระบบออนไลน์
แจ้งการชำระเงินค่าบริการ (แนบสำเนาใบโอนเงิน)
 
3. เก็บสำเนาเอกสารประกอบการต่ออายุและสำเนาใบโอนเงินไว้ตรวจสอบ
กรณีแก้ไขข้อมูลสำคัญกรุณาส่งสำเนาเอกสารข้างต้นไปยังอีเมล์ info@taxauditor.or.th เพื่อยืนยัน
 
4. รอเจ้าหน้าที่สมาคมตรวจสอบและยืนยัน

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand