สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการ TAX Junior


No. ชื่อ สถาบัน
TJ0001 นางสาว เอื้องเดือน ไกรบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0002 นางสาว ปรียานุช นิลนามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0003 นางสาว อัญชลี ดีกระสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0004 นางสาว เกตน์นิภา การบรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0005 นางสาว ดรัลพร เวิดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0006 นางสาว จริยา ทรัพย์นา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0007 นางสาว พรเพ็ญ วงษ์สมัครการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0008 นางสาว ศิริพร ม่วงชูอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0009 นางสาว จิราพร ประคองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0010 นางสาว สุมิตรา มีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0011 นางสาว อ้อมเดือน ระย้าย้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0012 นางสาว รัตนา รากกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0013 นางสาว อัญชลี ดีกระสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0014 นางสาว รัชนีกร ขอประกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0015 นางสาว เกตน์นิภา การบรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0016 นางสาว สุกัญญา พุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0017 นางสาว ศิรินทิพย์ ผ่านสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0018 นางสาว ชลธิชา กมลกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0019 นางสาว ปทิตตา ฤทธิ์ดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0020 นางสาว สุรินทร์ ศรีเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0021 นางสาว เบญจพร พลูศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0022 นางสาว สุธาทิพย์ โยบสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0023 นางสาว วิภาณี เรืองประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0024 นางสาว เกศรา สีงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0025 นางสาว มยุรี เร่งสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0026 นางสาว สมหญิง ยอดไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
TJ0027 นางสาว ชุติกาญจน์ อุทัยกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0028 นางสาว นุชราภรณ์ ศรีระบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0029 นางสาว ปุณฑิยา นิยมวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0030 นางสาว ธัญพร วัฒนสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0031 นางสาว นันทิตา สยมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0032 นางสาว โซน่า ดำโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0033 นางสาว พัชรพร โกศัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0034 นางสาว เมวดี ห่อทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0035 นางสาว วาสนา บำรุงพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0036 นางสาว อาภรณ์ ดาเล็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0037 นางสาว กมลพรรณ สังขวิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0038 นางสาว พัชรี ทองสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0039 นางสาว ภาวิณี ชุ้มนาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0040 นางสาว สุคนธา ยุคุณธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0041 นางสาว เกียรติสุดา ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0042 นางสาว โรสนานีย์ หมัดยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0043 นางสาว หทัยชนก พรหมปลอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0044 นางสาว ชลธิดา เชนอาลามิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0045 นางสาว ธันย์ชนก คงพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0046 นางสาว ธนาภรณ์ ชูแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0047 นางสาว ฐิติมา ธรรมวิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0048 นางสาว อรนภา มูลไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0049 นางสาว ชญานิษฐ์ เอียดรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0050 นางสาว อารียา กาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0051 นางสาว ทัศนีย์ ยอดสวิป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0052 นางสาว อุษณา หวาหาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0053 นางสาว พรทิพย์ ไชยกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0054 นางสาว วิรินญา บินและหมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0055 นางสาว ศิราณี เหล่นยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TJ0056 นางสาว วิชิตา เพิ่มพูนธัญญะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
TJ0057 นางสาว ชลิตา ทองพรมราช มหาวิทยาลัยศรีปทุม
TJ0058 นางสาว วิลาวัลย์ โคตสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
TJ0059 นางสาว ไอรดา พลโยธี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
TJ0060 นางสาว ภนิชญา พระทัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
TJ0061 นาย สุขเกียรติ ทรัพย์แสนชัยกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
TJ0062 นาย อัครพล เพิ่มสินธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0063 นางสาว อริษา ธาตุวิสัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0064 นางสาว วริษฐา ตวงนิยม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0065 นางสาว จิราธร พุดตาลดง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0067 นางสาว จินดารัตน์ ศรีสร้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0066 นางสาว นงคราญ บุญสร้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0068 นางสาว เกษร นรินทร์นอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0069 นางสาว เกศมณี ถาดทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0070 นาย สุรศักดิ์ นิลสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0071 นางสาว อรอนงค์ ไชยสิทธิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0072 นางสาว ทิพวรรณ เบ้างาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0073 นางสาว อรอุมา วงศ์ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0074 นางสาว อาภัสรา หวานใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0075 นาย ฉัตรชัย เจริญสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0076 นางสาว สุทธิดา เพ็งธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0077 นางสาว รุ้งนภา ทองปาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0078 นางสาว นิภากร ชูรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0079 นางสาว สกุลรัตน์ วงษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0080 นางสาว ธนัญญา บึงเลิศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0081 นางสาว สาวินี อัปกาญจน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0082 นางสาว ธาริกา สิมาทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0083 นางสาว กัญญาภรณ์ เอิบสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0084 นางสาว ชลิตา ศิริกฤษฎา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0085 นางสาว ชุติมา สิริโสม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0086 นางสาว ณิชา โชคธนวรภัทร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0087 นางสาว ภัคจิรา วีระภู่พงศ์ชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0088 นางสาว อุราภรณ์ ภาชนะพูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0089 นางสาว กมลชนก จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0090 นางสาว สุนิสา รีนสุนทร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0091 นางสาว ทิพย์รัตน์ วัชรกุลธรไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0092 นางสาว นรีพิชญ์ พรหมศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0093 นางสาว รจนา หงษ์คำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0094 นางสาว ศุภาลัย ศาสตราชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0095 นางสาว มณฑารัตน์ แสงอร่าม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0096 นางสาว อรทัย สมชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0097 นางสาว ทัศวรรณ ศิลารักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0098 นางสาว ลลิตา ลาสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0099 นางสาว วรรณภา ผ่องศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0100 นางสาว อภิสรา ดวงบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0101 นางสาว รัตนา ถือดียิ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0102 นางสาว สิริพร สุขร่วม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0103 นางสาว ศตนันทน์ ศรีอิสาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0104 นางสาว อรทัย ดาวใสย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0105 นาย ธีรพล พัดทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0106 นางสาว นราพรรณ ตีคิยานันท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0107 นางสาว ศศิธร จันทร์เพ็ชร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0108 นางสาว อรวรรณ บุญประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0109 นางสาว ขวัญฤทัย อ่อนสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0110 นางสาว รัชนีย์ รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0111 นางสาว ชนม์นิภา เหมะธุลิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0112 นางสาว พุทธิดา เขียวทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0113 นาย สิรวิชญ์ คนขยัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0114 นางสาว ยลดา หางนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0115 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ทยานสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0116 นางสาว ขวัญนภา อัญโญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0117 นางสาว จิราภา พาชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0118 นางสาว จุฑามาศ โรจน์วัชราภิบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0119 นางสาว ฐิติรัตน์ สุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0120 นางสาว จิดาภา จินรักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0121 นางสาว สิริวรรณ สำหรับชื่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0122 นางสาว พนิดา เจริญมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0123 นางสาว รัชดาภรณ์ สารธิมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TJ0124 นางสาว เรณุมาศ ต่อน้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริษัท เบอร์โทรศัพท์

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand