หน้าแรก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวิชาชีพบัญชีไปพร้อมกัน

.

สารจากนายกสมาคม

สวัสดีครับสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ผม นายวรวงค์ ระฆังทอง รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจและเลือกให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยวาระปี 2563 – 2566

ขอให้สมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรทุกท่านมั่นใจว่า ผมและคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานโดยให้ความสำคัญกับสมาชิกเป็นหลักเป็นที่พึ่งของสมาชิก มุ่งมั่นพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะแก่สมาชิกให้ตรงกับภารกิจที่ทำโดยถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างเครื่องมือ (Audit tools) และวิธีการจัดทำกระดาษทำการให้สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างสมาชิกกับกรมสรรพากรและหน่วยงานของรัฐตลอดจนสมาชิกวิชาชีพบัญชี จัดหาสวัสดิการเพื่อสมาชิกทั้งการอบรมสัมมนาในราคาย่อมเยา และจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมายด้านวิชาชีพแก่สมาชิกที่ถูกพิจารณาด้านจรรยาบรรณ จัดให้มีการพบประสังสรรค์เพื่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น จะได้แปรเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ผมและคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ ให้การรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติศักดิ์ของสมาชิกในฐานะตัวแทนสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

ข่าวสารจากสมาคม

Tax Advisor
Part 1 : Revenue Code

📢 หลักสูตรอบรม ที่ทุกคนรอคอย“ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร” (Tax Advisor) รุ่นที่ 8

พบกับท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 👍🏻 สมัครและส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่

::กดเพื่อสมัครอบรม

E-Learning

Message us