ประชุมร่วม 4 สมาคม 1 สมาพันธ์

นำภาพการประชุมเมื่อวาน 4 สมาคม + 1 สมาพันธ์ หารือและได้ข้อสรุปร่วมกัน เพื่อทำหนังสือขอขยายระยะเวลาในการยื่นงบการเงิน และ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้งต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร ไปอีก 90 วัน โดยจะยื่นหนังสือดังกล่าวภายใน เมษายน 2564

แต่จะได้รับพิจารณาอนุมัติหรือไม่ ต้องรอติดตามและสมาคมจะรีบแจ้งให้ทราบสมาชิกทราบโดยเร็ว

Message us